تقدیر از تیم تیراندازی کمپین پرتواندیشه، توسط موسسه سما